Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

Hållbarhetspolicy
Vår vision är att vara en hållbar fotbollsklubb. Vi vill bidra till en långvarig och positiv attityd till hälsa och fotboll i samhället.

Våra värderingar bygger på Utbildning, Utveckling och Ansvar!

Vår vision är att vara en hållbar fotbollsklubb – en av Sverige bästa! Vi menar att genom att vara en stark aktör i samhället och genom det gedigna fotbollskunnandet och sunda värderingar skapar vi grunden för att vara en av Sverige bästa fotbollsklubbar.

LB07 vill bidra till en långvarig och positiv attityd till hälsa och fotboll i samhället. LB07:s hållbarhetsarbete omfattar såväl medlemmar, spelare, ledare och anställda som klubbens leverantörer, samarbetspartners och sponsorer eftersom dessa är en väsentlig del i LB07:s verksamhet.

LB07 skall vara miljömässigt, socialt, och ekonomiskt accepterad över tiden vilket innebär: 

Miljömässigt – miljöhänsyn ska genomsyra alla delar av klubben. Produkter, tjänster, transporter och energi ska inhandlas utifrån ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv. Vi agerar för att minska utsläpp av koldioxid och att minska förbrukningen av ändliga resurser, undvika användning av farliga kemikalier samt hushålla med energi. 

Socialt – vårt varunamn, klubb, träningar och matchspel samt tjänster och engagemang ska inge trivsamhet, inspiration och stöd för såväl våra spelare, medlemmar, barn och ungdomar samt som för samhället i övrigt. 

Etik – vi ska vara en attraktiv fotbollsklubb som erbjuder en säker och respektfull plats för idrottande. Vi förväntar oss en hög moral hos våra medlemmar, spelare och medarbetare och att de har ett etiskt förhållningssätt. Vi ska genom god etik upprätthålla en trovärdighet, både inom LB07 och mot vår omgivning. 

Jämställdhet och mångfald – vårt arbete med jämställdhet och mångfald syftar till att skapa lika villkor för alla i fråga om idrottande och utbildning samt utvecklingsmöjligheter. Alla ska kunna idrotta och utvecklas tillsammans utan att någon utsätts för diskriminerande behandling eller trakasserier.

Arbetsmiljö – genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete säkerställer vi en god arbetsmiljö relaterad till både psykosociala och fysiska faktorer. För oss är det viktigt att alla medarbetare, ledare och spelare ges möjlighet att individuellt och genom samverkan utöva inflytande på den egna situationen, lagets idrottande och på klubbens verksamhet. Detta främjas genom ett gott ledarskap och alla inom LB07 har ett ansvar i det gemensamma arbetsmiljöarbetet. 

Ekonomiskt – vi ska skapa ”värden” både för klubben, kommunen och samhället ur ett långsiktigt perspektiv. Därför strävar vi efter att värna om det gedigna fotbollskunnandet och sunda värderingar hos våra ideellt arbetande ledare och spelare samt nöjda medlemmar, sponsorer och samarbetspartners.