Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

LB07 Spelarutbildningsplan

Vår verksamhet är indelad i tre steg med en tydlig progression i inlärning och utbildning från knatteverksamhet till de äldsta ungdomarna i P19 och F19. Många av våra åldersgrupper är stora och alla spelare omfattas av utbildningsplanen oavsett vilken nivå man för tillfället befinner sig på.  Det synsätt som genomsyrar spelarutbildningsplanen är densamma som i Fotbollens spela, lek och lär och bygger på ett barnrättsperspektiv, med utgångspunkt från FN:s konvention om barns rättigheter (barnkonventionen).

Det innebär att barnets bästa alltid sätts i första rummet och att utgångspunkterna är barns rättigheter och lika värde.


Målsättningen

Vi vill att träningen och matchen ska vara ett lär tillfälle för alla barn och ungdomar som spelar fotboll, med utgångspunkt från deras behov och glädje. Planen för lärande ska på ett naturligt sätt bestå av både träning och match, där utgångspunkten är barnens bästa och deras behov.

Spelarutbildningen berättar vad som ska tränas och tränarutbildningen hur det ska gå till och varför.

Våra ledare och instruktörer ska förstå att all ungdomsfotboll handlar om att utbilda och utveckla människor som spelar fotboll och att resultatet i enskilda matcher och serier är underordnat vår utbildningsplan.

Syftet är att få fler att spela längre och bättre.

Från 17 år börjar vår elitförberedande verksamhet.Föreningsidé och värdegrund – LB07 Kompis

Alla behöver vi en Kompis! Det är ett grundläggande mänskligt behov och kan aldrig förhandlas bort.  Vår föreningsidé och värdegrund bygger på begreppet Kompis och förhållningssättet till Kompis. Alla medlemmar ska kunna känna gemenskap och uppleva glädjen i vår verksamhet.


Vi tar avstånd från all form av kränkningar, våld och rasism.  Vår värdegrund finns nedtecknad i vårt LB07 Kompis-avtal som alla som är verksamma i vår förening ska känna till och följa.


Verksamhetens indelning 
4-8 år

Fotbollslekskolan för barn 4-5 år har som främsta uppgift att fånga barns intresse för idrott. Träningarna bedrivs året runt och inskrivning sker under mars månad varje år.

För barn 4-6 år bedriver vi en Fotbollslekskola med betoning på lek.

6-7 åringar spelar matcher 3 mot 3. 8-åringar spelar 5 mot 5. Mer om spelformerna finns att läsa på lb07.se/dokument

Fotbollslekskolan ska präglas av glädje, rörelse och bollekar och som förhoppningsvis leder till livslång kärlek till fotboll och LB07.

Våra fotbollslekskolor finns både i Limhamn och i Bunkeflostrand.


9-12 år

Andra länken i LB07s utbildningsplan för ungdomar och den riktar sig till flickor och pojkar 9-12 år. Barn som är 9 år spelar 5 mot 5, och barnen i åldern 10-12 år spelar 7 mot 7. Mer om spelformerna finns att läsa på lb07.se/dokument


13-19 år

Sista länken i LB07s utbildningsplan och här tas de sista stegen i spelarens utbildning och de sista förberedelserna till att bli seniorspelare.

13-14 åringar spelar 9 mot 9 och från och med 15 år spelar vi 11 mot 11.


Policy för utövande av flera idrotter

I LB07 är vi positiva till utövandet av flera idrotter och är av den övertygelsen att det är utvecklande för barn och ungdomar att utöva flera idrotter så långt som det är möjligt. Forskningen visar också på risker med tidig specialisering i form av ökad utslagning, ökad skaderisk och negativ påverkan på barns motivation att idrotta. LB07 vill uppmuntra barnen till att hålla på med flera aktiviteter, dvs uppmuntra till diversifiering snarare än specialisering. Det innebär bl a att alla barn som tränar regelbundet ska ha samma möjlighet att få spela match och att barn inte ska känna sig pressade att delta på alla träningstillfällen för att bli kallade till match (se t ex LB07s riktlinjer för att kalla spelare upp till 12 år till match).